0

Νέες Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες "Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II".

Καινοτομία,

Ξεκίνησε πάλι η επιτυχημένη Δράση της  «Επιχειρηματικής Χρηματοδότησης» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας γνωστή και ως Δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ με δάνεια από 10.000€ και διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες!

Η δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II» έχει ως στόχο την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Κεφαλαίων Κίνησης ή/και Επενδυτικών Δανείων με  προνομιακούς όρους τιμολόγησης καθώς το 40% του δανείου που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι άτοκο.

Χαρακτηριστικά Δανείων

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

1)   Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)

  • ύψος δανείου: €10.000 έως €500.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως
  • διάρκεια αποπληρωμής: έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες

2)   Δάνεια επενδυτικού σκοπού

  • ύψος δανείου: € 25.000 έως € 1.500.000
  • διάρκεια αποπληρωμής: 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη,

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).
  • Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) - η υγεία είναι επιλέξιμη.
  • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
  • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
  • ... και άλλες περιπτώσεις που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε και υποβολή των αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμό: https://www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως η αιτούσα επιχείρηση υποβάλει φυσικό φάκελο σε μία εκ των τραπεζών που συνεργάζεται.Όλες οι Τράπεζες συνεργάζονται.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο του ΕΤΕΑΝ ή επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

Χωρίς Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος

Νέο Σχόλιο

Νέο Σχόλιο

«όλα τα άρθρα