0

Το πρόγραμμα RehaCom ως μέσο νευροψυχολογικής αντιμετώπισης γνωσιακών ελλειμμάτων σε επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες

Γνωστική Αποκατάσταση, RehaCom,

Η αποτελεσματικότητα του RehaCom έχει κλινικά τεκμηριωθεί στην αντιμετώπιση γνωσιακών ελλειμμάτων λόγω επίκτητων εγκεφαλικών βλαβών. Οι δραστηριότητες που προτείνονται ποικίλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης (δείτε τις ενδείξεις για ήπια, μέτρια και σοβαρή βλάβη). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε ήπιες και μέτριες βλάβες προτείνονται γενικότερα από την κατηγορία «Εκπαίδευση Προσοχής» οι:

από την κατηγορία «Εκπαίδευση Μνήμης» οι:

και διάφορες δραστηριότητες της κατηγορίας «Εκτελεστικές Λειτουργίες» (π.χ. Υπολογισμοί, Λογική Σκέψη, Οργάνωση Αγορών).

Σε μία πιλοτική κλινική μελέτη [1], επτά ασθενείς με ήπια έως σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση που είχε συμβεί από 2 έως 10 χρόνια πριν, ακολούθησαν τη νευρο-ψυχολογική παρέμβαση RehaCom. Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι: «Προσοχή & Συγκέντρωση», «Εγρήγορση», «Τοπολογική Μνήμη»,  «Σχηματική Μνήμη» και «Μνήμη Λέξεων». Η παρέμβαση διήρκησε 3 μήνες κατά τους οποίους παρακολούθησαν 5 - 6 συνεδρίες για κάθε δραστηριότητας.

Η μελέτη περιελάμβανε αναλυτική γνωστική αξιολόγηση στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης, όπως επίσης και έξι μήνες μετά. Για την αξιολόγηση της προσοχής χρησιμοποιήθηκαν υποτεστ της δοκιμασίας αξιολόγησης TAP (Tests of Attentional Performance) και συγκεκριμένα τα Divided Attention, Reaction Change, Intermodal Comparison, Visual Scanning, καθώς επίσης και υποτεστ της  FWIT (Farbe-Wort-Interferenztest: Color-Word reading, Color-Stroke-Naming and Interference condition). Οι ικανότητες μνήμης αξιολογήθηκαν με τις δοκιμασίες Selective Reminding, Pair-Association Learning, Logical Memory, Visual Reproduction and Digit Span εκ των οποίων οι τρεις τελευταίες είναι υποτεστ της κλίμακας WMS-R (Wechsler Memory Scale revised).

Βρέθηκε ότι η γνωσιακή παρέμβαση πρόσφερε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην προσοχή και στη μνήμη, συγκεκριμένα στα υποτεστ Divided Attention, Reaction Change, Selective Reminding, χωρίς ωστόσο να μπορούν να γενικευθούν τα συμπεράσματα και σε άλλες επιδόσεις της προσοχής και της μνήμης. Η βελτίωση παρέμεινε στατιστικώς σημαντικά σταθερή και μετά από 24-29 εβδομάδες που επαναλήφθηκε η αξιολόγηση.

Αντίστοιχα αποτελέσματα από τη χρήση του RehaCom σε ΑΕΕ και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έχουν προκύψει και από άλλες κλινικές μελέτες [2,3]. Σε άλλα άρθρα θα αναφερθούμε στη χρήση του RehaCom στη γνωστική αποκατάσταση ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας, άνοιες, κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, κ.α.

[1] Höschel, K., Uhlendorff, V., Biegel, K., Kunert, H.J., Weniger, G. & Irle, E., “Evaluation of a neuropsychological training of attentional and memory functions for head-injured outpatients”, Zeitschrift für Neuropsychologie 7, Heft 2, S. 69-82.5, 1996.

[2] Regel, H. & Fritsch A. “Evaluationsstudie zum computergestützten Training psychischer Basisfunktionen. Abschlussbericht zum geförderten Forschungsprojekt”. Kuratorium ZNS., 1997.

[3] Walter Sturm, Francesca Longoni, Susanne Weis, Karsten Specht, Hans Herzog, Rene Vohn, Markus Thimm, Klaus Willmes. Functional reorganisation in patients with right hemisphere stroke after training of alertness: a longitudinal PET and fMRI study in eight cases, Neuropsychologia 42 (2004) 434–450.

 

Χωρίς Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος

Νέο Σχόλιο

Νέο Σχόλιο

«όλα τα άρθρα