Στατική Ανάλυση

Απεικόνιση στατικού πελματογραφήματος με προβολή:

  • Κέντρου Πϊεσης
  • Μέγιστης Πίεσης
  • Υπολογισμός Μέσων Πιέσεων
  • Πρότυπο Κατανομής Βάρους

Δυνατότητα απεικόνισης του πελματογραφήματος σε διάφορους τύπους 2Δ (θερμογράφημα, ισο-πιέσεις, περίγραμμα), καθώς και σε 3Δ.

Δυνατότητα διεξαγωγής μετρήσεων αποστάσεων, γωνιών, επιφανειών, πιέσεων, κτλ. 

Δυναμική Ανάλυση

Δυνατότητα προβολής δυναμικού πελματογραφήματος σε βίντεο ή καρέ-καρέ.

Καθολική απεικόνιση όλων των καρέ του δυναμικού πελματογραφήματος

Υπολογισμός και απεικόνιση γραμμής βάδισης (Gait line) και τροχιάς μέγιστης πίεσης

Υπολογισμοί δυναμικών παραμέτρων και δημιουργία γραφημάτων (γραφήματα μορφής πεταλούδας)

  • δύναμης
  • πίεσης
  • επιφάνειας
  • ταχύτητας

και συγκριτικές γραφικές παραστάσεις των δύο ποδιών.

Ανάλυση Στάσης

Απεικόνιση τροχιάς (μετατόπισης) Κέντρου Πίεσης στις δυο διαστάσεις.

Εξέταση στατικής ισορροπίας και μέτρηση σχετικών παραμέτρων (Statokinesigram και Stabilogram), όπως:

  • μήκος, εμβαδό, διακύμανσης, κτλ. της τροχιάς του Κέντρου Πίεσης κατά τη διάρκειας της εξέτασης
  • γραφήματα μετατόπισης Κέντρου Πίεσης και ταχύτητας κίνησης ως προς το χρόνο εξέτασης

Ασκήσεις αποκατάστασης ισορροπίας με απεικόνιση στόχων στην οθόνη.

Δημιουργία Αναφορών & Εξαγωγή Δεδομένων

Δυνατότητα συγκριτικών αξιολογήσεων μεταξύ διαφορετικών μετρήσεων του ίδου ασθενή ή μεταξύ διαφορετικών ασθενών

Δημιουργίας εξατομικευμένων αναφορών με απεικόνιση διαφόρων γραφημάτων, μετρήσεων και σχολίων

Δυνατότητα εκτύπωσης πελαμτογραφήματος 1:1

Εξαγωγή δεδομένων μέτρησης. Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε την κατασκευή ορθωτικών πελμάτων και υποδημάτων Peditech για τους ασθενείς σας απλώς με την αποστολή των παραγόμενων αρχείων και της συνοδευτικής σας έκθεσης/διάγνωσης.