Στατική Ανάλυση

Απεικόνιση στατικού πελματογραφήματος με προβολή:

 • Κέντρου Πϊεσης
 • Μέγιστης Πίεσης
 • Υπολογισμός Μέσων Πιέσεων
 • Πρότυπο Κατανομής Βάρους

Δυνατότητα απεικόνισης του πελματογραφήματος σε διάφορους τύπους 2Δ (θερμογράφημα, ισο-πιέσεις, περίγραμμα) και σε 3Δ.

Δυνατότητα διεξαγωγής μετρήσεων αποστάσεων, γωνιών, επιφανειών, πιέσεων, κτλ. 

Σύγκριση μετρήσεων

Δυναμική Ανάλυση

Ταυτόχρονη απεικόνιση κάθε ποδιού

Προβολή βίντεο.

Υπολογισμός και απεικόνιση γραμμής βάδισης (Gait line) και τροχιάς μέγιστης πίεσης

Υπολογισμοί δυναμικών κινητικών και κινηματικών παραμέτρων

 • δύναμης, πίεσης, επιφάνειας κάθε βήματος
 • χωρο-χρονικών παραμέτρων, όπως μήκος και διάρκεια βήματος
 • γωνία βήματος και στροφών
 • φάσεις βάδισης
 • πλάγια ανάλυση (medio-lateral)

Συγκριτικές γραφικές παραστάσεις των δύο ποδιών

Δυνατότητα συγχρονισμού έως και 2 καμερών.

Ανάλυση Στάσης

Απεικόνιση τροχιάς (μετατόπισης) Κέντρου Πίεσης στις δυο διαστάσεις.

Εξέταση στατικής ισορροπίας και μέτρηση σχετικών παραμέτρων (Statokinesigram και Stabilogram), όπως:

 • μήκος, εμβαδό, διακύμανσης, κτλ. της τροχιάς του Κέντρου Πίεσης κατά τη διάρκειας της εξέτασης
 • γραφήματα μετατόπισης Κέντρου Πίεσης και ταχύτητας κίνησης ως προς το χρόνο εξέτασης

Ασκήσεις αποκατάστασης ισορροπίας με απεικόνιση στόχων στην οθόνη.

Παιχνίδια Επανεκπαίδευσης

Παιχνίδια Win-games.

Προσφέρουν περιβάλλον επανεκπαίδευσης ισορροπίας, ιδιοδεκτικότητας και κιναίσθησης με δυνατότητα καθορισμού εξατομικευμένων παραμέτρων και καταγραφής επίδοσηςκάθε ασθενή.

 

 

Δημιουργία Αναφορών & Εξαγωγή Δεδομένων

Δυνατότητα συγκριτικών αξιολογήσεων μεταξύ διαφορετικών μετρήσεων του ίδου ασθενή ή μεταξύ διαφορετικών ασθενών

Δημιουργίας πλήρως εξατομικευμένων αναφορών με απεικόνιση διαφόρων γραφημάτων, μετρήσεων και σχολίων

Δημιουργία ιστορικού ασθενή

Δυνατότητα εκτύπωσης πελαμτογραφήματος 1:1

Εξαγωγή δεδομένων μέτρησης. Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε την κατασκευή ορθωτικών πελμάτων και υποδημάτων Peditech για τους ασθενείς σας απλώς με την αποστολή των παραγόμενων αρχείων και της συνοδευτικής σας έκθεσης/διάγνωσης.