Παράμετροι Βάδισης που Καταγράφονται

Το RehaGait εκμεταλλεύεται τα 3Δ επιταχυνσιόμετρα και γυροσκόπια που διαθέτει για να κάνει μετρήσεις σε 6 βαθμούς ελευθερίας. Με τον τρόπο αυτό μετράει επιταχύνσεις και γωνιακές ταχύτητες οι οποίες με χρήση ειδικών αλγορίθμων μετατρέπονται σε χωρο-χρονικές παραμέτρους βάδισης. 

Οι ακόλουθες παράμετροι βάδισης καταγράφονται και αναλύονται από το RehaGait Analyzer:

 • Μήκος διασκελισμού (Double stride length)
 • Διάρκεια διασκελισμού (Double stride duration)
 • Αριθμός βημάτων (αριστερό - δεξί)
 • Αριθμός βημάτων / λεπτό (Cadence)
 • Ταχύτητα βάδισης
 • Φάσεις βάδισης
 • Φάσεις τρεξίματος (Χρόνος στήριξης, Χρόνος αιώρησης, Χρόνος απλής στήριξης)
 • Δείκτης συμμετρίας για κάθε φάση βάδισης
 • Ύψος άρσης ποδιού από το έδαφος (αριστερό - δεξί)
 • Γωνίες (μέγ. & ελάχ. ) κάθε άκρου πόδα (αριστερό - δεξί)
 • Περιαγωγή (δρεπανισμός) και είδος περιαγωγής (Circumduction) (αριστερό - δεξί).

Επιπρόσθετα το RehaGait Analyzer Pro καταγράφει και τις παρακάτω παραμέτρους:

 • Γωνίες ποδοκνημικής (αριστερό - δεξί)
 • Γωνίες γόνατος (αριστερό - δεξί)
 • Γωνίες ισχίου (αριστερό - δεξί).

Στατιστικά Σκορ

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του RehaGait είναι ότι όλες οι τιμές των παρμέτρων που υπολογίζονται, συγκρίνονται με τιμές αναφοράς όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από μία μεγάλη μελέτη που έγινε από το Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg της Γερμανίας σε από 1860 υγιή άτομα ηλικίας από 5 έως 100 ετών με χρήση του ίδιου του RehaGait κάτω από τις προτεινόμενες συνθήκες μέτρησεις.

Οι τιμές έχουν ενσωματωθεί στη βάση γνώσης του λογισμικού και είναι κανονικοποιημένες ως προς το φύλο, ηλικία και ύψος.

Συμμετρία

Η συμμετρία στη βάδιση είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος αξιολόγησης διαταραχών. Για κάθε παράμετρο που υπολογίζεται για κάθε πλευρά ξεχωριστά, δημιουργείται ένας δείκτης συμμετρίας. Επίσης δημιουργούνται διαγράμματα της διακύμανσης κάθε παραμέτρου για κάθε πόδι στο χρόνο. 

Κινηματική Πληροφορία

Η κινηματική ανάλυση παρέχει για κάθε πόδι το ύψος που φθάνει από το έδαφος κατά την αιώρηση, το δρεπανισμό, τη γωνία κρούσης, ταχύτητα και επιτάχυνση. Οι τιμές παρουσιάζονται σε τιμές μεγ. και ελαχ., αλλά και ως γραφικές παραστάσεις (με καμπανοειδή μορφή) με σύγκριση τους για κάθε πόδι. Βασιζόμενα σε τιμές αναφοράς, στατιστικά σκορ αξιολογούν με σαφή τρόπο την κάθε κινηματική παράμετρο.

Γραφήματα Προόδου

Tο λογισμικό επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση των μετρήσεων καθώς επίσης και την δημιουργία γραφημάτων και αναφορών προόδου στο χρόνο για ασθενείς που έχουν επαναλάβει τις μετρήσεις σε διάφορες χρονικές στιγμές.

 

 

 

 

Δημιουργία Αναφορών

Δημιουργούνται αναφορές με σύνοψη πληροφοριών των μετρήσεων είτε σε απλή μορφή για τον ασθενή ή αναλυτικά για να μπορούν να σταλθούν στον ιατρό.

Προσομοίωση Βάδισης

Το λογισμικό επιτρέπει μία ρεαλιστική 3Δ αναπαράσταση της βάδισης από τα δεδομένα που συλλέχθησαν από τη δοκιμασία που έχει υποβληθεί ο ασθενής. Αυτή η γραφική ανακατασκευή της βάδισης επιτρέπει στον ειδικό να μελετήσει τη βάδιση από διάφορες οπτικές γωνίες.