Το Σύστημα

Το RehaCom είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που περιέχει μία σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και, προαιρετικά, συνοδεύεται από ένα ειδικό πληκτρολόγιο χειρισμού. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με κοινό πληκτρολόγιο, ποντίκι και οθόνη αφής.

Το RehaCom περιέχει 30 ειδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με ρυθμιζόμενα επίπεδα δυσκολίας από πολύ εύκολο έως πολύ δύσκολο, που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων μνήμης, προσοχής, αντίληψης, λήψης αποφάσεων, οπτικο-κινητικού συντονισμού, κτλ. 

Αρχικά ο θεραπευτής πρέπει να επιλέξει τις δραστηριότητες που ενδείκνυνται για έναν εκπαιδευόμενο και να ρυθμίσει κάποιες αρχικές παραμέτρους για κάθε δραστηριότητα. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευόμενος, μόνος του ή με τη βοήθεια του θεραπευτή, μπορεί να ξεκινήσει την εξάσκηση παρακολουθώντας πρώτα κάποιες απλές οδηγίες από τον υπολογιστή. Αφού κατανοήσει το τί πρέπει να κάνει, εμφανίζονται σταδιακά μπροστά του διάφορες ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας. Ο υπολογιστής αναλαμβάνει αυτόματα να προσαρμόσει το περιεχόμενο, το επίπεδο και τη διάρκεια των ασκήσεων ώστε η εξάσκηση να είναι ομαλή και να ανταποκρίνεται στην προσπάθεια του κάθε εκπαιδευόμενου. Η εξάσκηση μπορεί να λάβει χώρα τόσο στο χώρο του θεραπευτή όσο και στο σπίτι του εκπαιδευόμενου (δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος ή ο φροντιστής του έχουν λάβει και κατανοήσει τις οδηγίες που τους έχει υποδείξει ο θεραπευτής).

Τα αποτελέσματα της εξάσκησης καταγράφονται και ο θεραπευτής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την επίδοση του κάθε εκπαιδευόμενου. Επίσης, απλά διαγράμματα δημιουργούνται και για τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο.

Οι δραστηριότητες του RehaCom είναι συνολικά 30 και στα ελληνικά είναι διαθέσιμες οι 20 από αυτές. 

Δείτε το εγχειρίδιο του προγράμματος