Ο θεραπευτής αρχικά επιλέγει τις δραστηριότητες που ενδείκνυνται για έναν εκπαιδευόμενο και προσδιορίζει το αρχικό επίπεδο δυσκολίας. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει για κάθε δραστηριότητα τις διαδραστικές οδηγίες χρήσης και αφού κατανοήσει την άσκηση είναι έτοιμος να ξεκινήσει, μόνος του ή με τη βοήθεια του θεραπευτή, την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τις υποδείξεις του λογισμικού και τις απαιτήσεις της δραστηριότητας. Τα επίπεδα δυσκολίας κάθε δραστηριότητας προσαρμόζονται αυτόματα βάσει της επίδοσης του εκπαιδευόμενου και ο χρόνος κάθε συνεδρίας ρυθμίζεται είτε αυτόματα ή από τον ίδιο το θεραπευτή. Επιπλέον, μέσα από ένα μενού επιλογών, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης ενός πλήθους παραμέτρων για κάθε δραστηριότητα με σκοπό την πλήρη εξατομίκευση της και τη σύνθεση ενός θεραπευτικού προγράμματος που είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.

Ο θεραπευτής ή ειδικός παιδαγωγός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την επίδοση του κάθε εκπαιδευόμενου, καθώς τα αποτελέσματα της κάθε δραστηριότητας καταγράφονται συστηματικά και η επίδοση αναλύεται και παρουσιάζεται σε ειδικά γραφήματα.

Οι δραστηριότητες του RehaCom διατίθενται σε 16 γλώσσες και στα ελληνικά είναι διαθέσιμες οι 20 από τις 30. Η δομή του συστήματος προσφέρει μεγάλη ευελιξία τόσο στον εκπαιδευόμενο όσο και στον θεραπευτή καθώς τους δίνεται η δυνατότητα κατάρτισης εξατομικευμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης. Με τη βοήθεια των δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών μας, ο θεραπευτής μπορεί να επιλέξει μόνο όσες δραστηριότητες πραγματικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κέντρου του ώστε να διαμορφωθεί ένα ευέλικτο και εξορθολογισμένο πακέτο δραστηριοτήτων RehaCom.

Οι Δραστηριότητες