Εύρος Κίνησης

Αξιολόγηση παθητικού και ενεργητικού εύρους κίνησης αγκώνα (σε μοίρες) και του αντίστοιχου ελλείμματος κατά την κάμψη και έκταση. Δίνεται επίσης η δυνατότητα αρχειοθέτησης των μετρήσεων και δημιουργίας γραφημάτων εξέλιξης ως προς το χρόνο.

Συνχνότητα Κίνησης

Αξιολόγηση ρυθμικότητας (ανάλυση συχνότητας) και ενεργητικού εύρους κίνησης αγκώνα κατά τη δυναμική δοκιμασία κύκλων κάμψης-έκτασης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Δίνεται επίσης η δυνατότητα αρχειοθέτησης των μετρήσεων και δημιουργίας γραφημάτων εξέλιξης ως προς το χρόνο.