Κλινικές Δοκιμές

Η αποτελεσματικότητα του HandTutor έχει αξιολογηθεί σε μελέτες σε νευρολογικά περιστατικά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται μελέτες σε ορθοπαιδική αποκατάσταση. Διαβάστε παρακάτω μία πρόσφατη μελέτη σε αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Σκοπός

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του HandTutor στην επανεκπαίδευση της λεπτής κίνησης άνω άκρων σε άτομα με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο έναντι παραδοσιακών προγραμμάτων αποκατάστασης.

Μέθοδος

Συμμετέχοντες

Το δείγμα περιελάμβανε 31 ασθενείς, 10-70 μέρες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο (27 ισχαιμικά και 4 αιμορραγικά), ηλικίας 65 ± 7 ετών και των δύο φύλων. Μεταξύ άλλων κριτηρίων συμπερίληψης, οι συμμετέχοντες ασθενείς έπρεπε να είχαν σκορ τουλάχιστον 24 στη δοκιμασία Folstein (mini-mental state examination - MMSE) για εκτίμηση της νοητικής και γνωστικής κατάστασης και τουλάχιστον 10ο εύρους κίνησης σε έκταση ή/και κάμψη του καρπού ή δακτύλων και ικανότητα  εκτέλεσης 5 κύκλων κάμψης-έκτασης χωρίς να χάνεται το ενεργό εύρος κίνησης.

Σχεδιασμός Μελέτης

Τυφλή ελεγχόμενη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αποκατάστασης Reuth, Τελ Αβίβ.
Δημιουργήθηκαν δύο ομάδες: ομάδα παρέμβασης (n=16) και ομάδα ελέγχου (n=15) με ομοιόμορφη κατανομή αναφορικά με κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία και κλινικές παραμέτρους. Όλοι οι συμμετέχοντες και από τις δύο ομάδες ακολούθησαν κανονικά προγράμματα φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας. Η ομάδα παρέμβασης έλαβε θεραπεία με το σύστημα HandTutor™ για 20-30 λεπτά σε 15 συνεδρίες για 3 εβδομάδες (5 συνεδρίες/εβδομάδα). Η θεραπεία περιελάμβανε την εκπαιδευτική δραστηριότητα «track a Target» (εδώ να μπει link). Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς εκτελούσαν την δραστηριότητα «track a Target» για ένα λεπτό με διαλείμματα επίσης ενός λεπτού.
Για να μην υπάρχουν διαφορές ως προς την διάρκεια συνολικής θεραπείας, η ομάδα ελέγχου ακολούθησε επιπλέον σε αυτό το διάστημα 20-30 λεπτά παραδοσιακό πρόγραμμα αποκατάστασης άκρας χειρός.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Όλοι οι συμμετέχοντες (και των δύο ομάδων) αξιολογήθηκαν σε 4 στάδια κατά τη διάρκεια της μελέτης: Τ1 (αρχή της μελέτης), Τ2 (στις 10 ημέρες), Τ3 (στις 21 ημέρες όπου έληξε και η παρέμβαση) και Τ4 (10 μέρες μετά το τέλος της παρέμβασης).
Όλοι οι συμμετέχοντες (και των δύο ομάδων) αξιολογήθηκαν στα εν λόγω χρονικά στάδια με χρήση των παρακάτω δοκιμασιών:

  • Box and Block (Β&Β)
  • Fugl-Meyer (FM)
  • Ταχύτητα μπάλας εντός τροχιάς (ειδική παράμετρος μετρούμενη μέσω της δραστηριότητας του HandTutor «Track a Target»)
  • Πλάτος της τροχιάς (ειδική παράμετρος μετρούμενη μέσω της δραστηριότητας του HandTutor «Track a Target»).

Αποτέλεσμα

Υπολογίστηκε η διαφορά του σκορ κάθε δοκιμασίας μεταξύ των χρονικών στιγμών T3 και Τ1 για κάθε ασθενή σε καθεμία ομάδα. Στατιστική ανάλυση κατέδειξε ότι η βελτίωση της ομάδας παρέμβασης ήταν στατιστικώς σημαντική σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των διαφορών Τ3-Τ1 ήταν σημαντικά α) υψηλότερος για τη δοκιμασία Box and Block (p=0.015), β) υψηλότερος για την Fugl-Meyer (p=0.041), γ) υψηλότερος για την ταχύτητα μπάλας (p<0.001) και δ) χαμηλότερος για το πλάτος της τροχιάς (p<0.001), όπως απεικονίζεται στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις.

Συμπεράσματα

Η μελέτη κατέδειξε ότι ο συνδυασμός HandTutor™ με παραδοσιακά προγράμματα αποκατάστασης άκρας χειρός είναι σημαντικά πιο αποδοτικός από ότι η παραδοσιακή αποκατάσταση από μόνη της. Επιπρόσθετα της αποτελεσματικότητας που επιβεβαιώθηκε μέσω της δραστηριότητας «Track a Target», η αποκατάσταση μέσω HandTutor™ προσφέρει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης θεραπευτικής προσέγγισης η οποία μπορεί να εστιαστεί τόσο σε κινητικές όσο και αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές παρέχοντας κατάλληλη οπτικο-ακουστική βιοανάδραση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μία σειρά επιπρόσθετων θεραπευτικών δραστηριοτήτων (εδώ λινκ στο κομμάτι με τα παιχνίδια) που παρέχονται σε μορφή παιχνιδιών (serious games) καθώς και της δυνατότητας πλήρους παραμετροποίησης τους τα οποία καθιστούν δυνατή την προσφορά εξατομικευμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή.
Μελέτες σε ορθοπαιδική αποκατάσταση βρίσκονται σε εξέλιξη.