Βιοανάδραση (Biofeeback)

Η αποκατάσταση μέσω HandTutor βασίζεται στην εκμάθηση και συντονισμό των λεπτών κινήσεων του άνω άκρου που επιτυγχάνονται μέσα από την εκτέλεση ενεργητικών κινήσεων σύμφωνα με τους στόχους που θέτει κάθε παιχνίδι. Σημαντικότερο από την απλή επανάληψη των κινήσεων από τον ασκούμενο, είναι η παράλληλη απεικόνιση στη οθόνη τόσο του τρόπου της κινητικής προσπάθειας (πώς έγινε η κίνηση) όσο και του αποτελέσματος αυτής  (επιτεύχθηκε ο στόχος ή όχι).

Μέσω αυτής της οπτικο-ακουστικής πληροφορίας (οπτικο-ακουστική βιοανάδρασης), ο ασθενής καθίσταται ενήμερος για το αποτέλεσμα της προσπάθειας του με αποτέλεσμα η επιβράβευση των επιτυχών προσπαθειών να (επαν)εκπαιδεύει τις κινήσεις του χεριού του (πλαστικότητα εγκεφάλου). Το θεραπευτικό πρόγραμμα των παιχνιδιών στηρίζεται σε βασικές αρχές της φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας, ενώ ο θεραπευτής μπορεί να ρυθμίσει ένα πλήθος παραμέτρων ώστε να εξατομικεύσει τις ασκήσεις και να προσαρμόσει το επίπεδο της κινητικής ή γνωσιακής δυσκολίας ανάλογα με την πρόοδο του ασθενή.